Læs alt om vores salgs- og leveringsbetingelser herunder

>> Download vores salgs- og leveringsbetingelser som pdf

Alle priser er, såfremt intet andet er anført, netto kontant betaling, afhentet på vores adresse og excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte produkter, pris- og kursændringer. og ændringer i produktspecifikationer.

Varer der sendes til Dem, vil blive sendt per efterkrav efter egne fragtrater, såfremt der ikke forudgående er indgået anden aftale. Er der tale om systemnøgler, eller andre kopieringsbeskyttede nøgler, vil disse tillige som hovedregel blive sendt rekommanderet. Forsendelse udenfor Danmark finder som hovedregel kun sted mod forudbetaling.

Ved overskridelse af betalingsfrist forbeholder vi os retten til at beregne renter af det forfaldne beløb med den i renteloven fastsatte sats, eller en højere hvis aftale herom er indgået. Endvidere kan der påløbe rykkergebyrer jvf. renteloven. Tvister behandles efter reglerne i retsplejelovens kap. 39 uanset om kravene overstiger kr. 50.000.

Vi forbeholder os retten til at fakturere løbende under levering, at dellevere under arbejdets udførelse, samt at fakturere for produkter og/eller ydelser uafhængigt af hinanden og uanset sammenhæng. I forbindelse med tilbud eller prisoverslag, forbeholder vi os retten til at fakturere for det anvendte antal timer/ produkter, såfremt arbejdet/ produkterne afviger fra det oprindeligt specificerede. Dette gælder uanset om det er på kundens ønske, eller fordi en anden løsning end den oprindeligt specificerede var påkrævet for at løse det aktuelle problem. Er en afvigelse fra det oprindeligt specificerede påkrævet, vil vi, medmindre andet er aftalt, forsøge at tage henvendelse til Dem før arbejdet påbegyndes.

Mejlshede Låse kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller mangler i manualer der måtte være leveret sammen med produkter.

Mejlshede Låse yder 8 dages returret samt 30 dages ombytningsret på alle standardprodukter. Der er ingen retur- eller ombytningsret på skaffevare eller særligt fremstillede produkter, herunder også systemnøgler og systemcylindre. Ved returnering eller ombytning forbeholder vi os retten til at påligne et gebyr på op til 30% af fakturabeløbet til at dække vores omkostninger i forbindelse hermed.

Produkter til kreditering skal altid returneres komplet og ubeskadiget, samt i evt. original og ubeskadiget emballage. Mejlshede Låse forbeholder sig ret til at kreditere produktet til dets oprindelige pris, dog maksimalt den dagsaktuelle genanskaffelsespris.

Tilbyder vi udbedring af en fejl/mangel ved et leveret produkt, eller ombytning til et tilsvarende produkt, er De ikke berettiget til at hæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning. Mejlshede Låse er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Mejlshede Låse kan ikke holdes ansvarlig for fejl på produkter leveret af tredjemand.

Mejlshede Låse yder garanti i henhold til købeloven for nye produkter. På reparationer kan der maksimalt ydes tre måneders garanti. Vi tager forbehold for forhold der ikke kan tages højde for på monterings- eller reparationstidspunktet, så som vekslende vejr- og vindforhold, døre der slår eller sætter sig o. lign.

Garantien bortfalder hvis fejlen er opstået som følge af forkert anvendelse, slid eller uautoriseret reparation. garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, også selvom varen er blevet repareret eller ombyttet. De betaler selv fragten ved fremsendelse til garantireparation. I tilfælde af fejl ved en vare som henhører under garantien, returnerer vi varen fragtfrit.

Ved garantireparation skal købsfaktura samt evt. garantibevis medsendes/medleveres. I modsat fald afregnes reparation efter gældende takster. Såfremt de indleverer en vare til garantireparation, hvor der ikke kan konstateres fejl, vil De blive debiteret et eftersynsgebyr, samt evt. forsendelse.

Reklamation angående mangler skal meddeles Mejlshede Låse skriftligt indenfor 8 dage fra det tidspunkt hvor De burde have opdaget manglen. Reklamation over fejl og mangler som De burde have opdaget i forbindelse med sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen.

Krav som Mejlshede Gruppen måtte få mod Dem forældes efter forældelsesloven. Det samme gælder – med følgende modifikationer – for krav som De måtte få imod Mejlshede Gruppen: Forældelsesfristen er 1 år. Der kan ikke ske suspension efter forældelseslovens §3 stk. 2.

I det omfang Mejlshede Låse holdes ansvarlig overfor Dem, er ansvaret begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke følgeskader og indirekte tab som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Vi påtager os intet ansvar som følge af Deres retsstilling overfor tredjemand.

Mejlshede Låse er medlem af Dansk Låsesmede Forening (DLF) og Låsesmedenes Garantifond. Er De utilfreds med arbejde udført af Mejlshede Låse, og har vi ikke udbedret mangler i overensstemmelse med Deres ønsker, har De mulighed for at klage til DLF. DLF vil da nedsætte et klageudvalg og foretage en vurdering af det udførte arbejde samt prisen for dette. Mejlshede Låse er pligtige til at følge klageudvalgets afgørelse.

Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure. I tilfælde af force majeure har Mejlshede Låse valget mellem at hæve handlen, hæve en del af handlen, eller levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. I tilfælde af force majeure friholder vi os ethvert ansvar for tab De måtte lide som følge af den manglende levering.

Enhver fravigelse fra disse salgs- og leveringsbetingelser, kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Mejlshede Låses direktør eller ledelse.